Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Việt Nam

Với tầm nhìn về việc đưa hoạt động quản trị công ty cổ phần tại Việt Nam tiếp cận với các tiêu chuẩn quản trị tốt nhất theo thông lệ quốc tế, đồng thời đặt nền móng cho việc hình thành của một chức danh nghề nghiệp chuyên nghiệp là “Thành viên độc lập HĐQT”. Vào ngày 02/12/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) đã ban hành Quyết định số 1760/QĐ-BKHĐT chính thức công nhận Ban Vận động thành lập IDA

Cơ hội để trở thành một trong những Thành viên đầu tiên, Ban Vận động  kính mời Quý  vị đáp ứng điều kiện, phẩm chất, năng lực và trình độ để trở thành hội viên của Hội Thành viên Độc Lập Hội Đồng Quản trị.

Quý Anh/Chị vui lòng click vào đây để tải các Mẫu biểu Đăng ký Hội viên

Become the Member of Independent Directors Association Now

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.