Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Việt Nam

Ban Vận động Hội được thành lập theo Quyết định số 1760/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) ban hành ngày 02/12/2020 bao gồm một tập hợp các chuyên gia hàng đầu Việt Nam về quản trị doanh nghiệp có cùng chí hướng phát triển chức danh Thành viên độc lập HĐQT trở thành một nghề chuyên nghiệp với các chuẩn mực cao nhất về đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng quản trị doanh nghiệp.

Với tầm nhìn về việc đưa hoạt động quản trị công ty cổ phần tại Việt Nam tiếp cận với các tiêu chuẩn quản trị tốt nhất theo thông lệ quốc tế, đồng thời đặt nền móng cho việc hình thành của một chức danh nghề nghiệp chuyên nghiệp là “Thành viên độc lập HĐQT”.

Với tôn chỉ, mục đích hoạt động của mình; các thành viên độc lập hội đồng quản trị (IDs) đem đến niềm tin, bảo vệ lợi ích cổ đông, thu hút đầu tư đóng góp vào sự phát triển phát triển doanh nghiệp, kinh tế xã hội và tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội viên.

IDA sẽ thiết lập một môi trường chia sẻ để các thành viên cùng học hỏi, cập nhật, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và/ hoặc tham gia bồi dưỡng, đào tạo, chia sẻ các giá trị kinh nghiệm chuyên môn về tính độc lập, thực hiện quản trị doanh nghiệp và cùng hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả, được hưởng các ưu đãi từ IDA và được giới thiệu hoặc đề cử vào HĐQT của các doanh nghiệp hàng đầu.

Become the Member of Independent Directors Association Now

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.