QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG (Dự thảo)
của Ban vận động Hội thành viên Độc lập Hội đồng quản trị Việt Nam
(Ban hành trên cơ sở của Quyết định số 1760/QĐ – BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 02/12/2020)

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

 • Ban vận động Hội thành viên Độc lập Hội đồng quản trị Việt Nam (viết tắt là “Ban vận động” hoặc “Ban:) thành lập với mục đích để thành lập Hội thành viên Độc lập Hội đồng quản trị Việt Nam (viết tắt là “IDA”) theo quy định Nghị định số 45/2010/NĐ-CP Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội, Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP.

Điều 2. Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

 • Ban vận động là tổ chức được thành lập bởi các thành viên có tên trong danh sách đính kèm Quyết định số 1760/QĐ – BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 02/12/2020 (Quyết định 1760) có chức năng thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thành lập IDA đồng thời vận động công dân, tổ chức có đủ điều kiện đăng ký tham gia làm thành viên (chính thức, liên kết, danh dự) của IDA.

2. Nhiệm vụ

 • Hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập Hội theo mẫu bao gồm; mỗi thành viên 02 đơn đăng ký gia nhập hội, bản trích ngang theo Mẫu và 02 bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân đối với cá nhân hoặc 02 bản sao đăng ký thành lập hoặc đăng ký kinh doanh đối với tổ chức hoặc doanh nghiệp;
  Cùng phối hợp với đơn vị tư vấn để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật hoàn thành việc thành lập IDA;
 • Thuê trụ sở văn phòng làm việc, giao dịch của Ban vận động để hoạt động; thiết kế và đặt biển hiệu của Ban vận động và IDA tại nơi đặt trụ sở văn phòng làm việc và giao dịch theo quy định tại Quy chế này;
  Quản lý các hoạt động thu, chi; thanh toán các chi phí hoạt động của Ban vận động; Do Ban vận động chưa có tư cách pháp nhân nên tài khoản của Ban vận động sẽ do một cá nhân do Trưởng ban chỉ định mở và quản lý theo sự chỉ đạo, điều hành của Trưởng ban.
 • Các hoạt động tài chính của Ban vận động từ khi thành lập đến khi tự giải thể sau khi Đại hội bầu ra Ban lãnh đạo của Hội được đề xuất chuyển sang IDA và IDA sẽ kế thừa các quyền lợi cũng như nghĩa vụ tài chính của Ban vận động;
  Ban vận động thành lập hội tự giải thể sau khi Đại hội IDA bầu ra bộ máy điều hành của Hội.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

 • Ban vận động hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các thành viên Ban vận động làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, trước tập thể Ban về công việc mà mình được phân công thực hiện.
  Ban vận động làm việc theo chương trình, kế hoạch do Ban vận động xây dựng và thống nhất. Đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin giữa các thành viên trong Ban vận động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quy chế này.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Ban vận động

 • Ban vận động IDA gồm: 01 Trưởng ban, 02 Phó trưởng Ban theo Quyết định 1760 và 01 Tổng thư ký, 02 Phó Tổng thư ký, Trợ lý và Kế toán tài vụ, hành chính văn phòng;
  Ban vận động IDA quyết định thành lập Bộ phận Thường trực giúp việc cho Ban vận động do đồng chí Phó Trưởng ban phụ trách Khu vực phía Nam và Phó Trưởng ban hoặc Tổng thư ký làm Trưởng bộ phận phụ trách vùng miền Bắc và miền Trung.

Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Trách nhiệm, quyền hạn của Ban vận động

 • Xây dựng quy chế làm việc của Ban vận động để làm cơ sở hoạt động cho các thành viên, chuyên viên của Ban trong công tác phối hợp, tác nghiệp, thực hiện công việc;
 • Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thực hiện của Ban vận động cho đến khi Đại hội bầu ra Ban lãnh đạo của Hội;
  Phân công công việc theo cơ cấu tổ chức, thành viên và các chuyên viên của Ban vận động;
 • Mời các thành viên, chuyên viên giúp việc của Ban vận động tổ chức họp và thông qua các nội dung của các chương trình có các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện;
 • Mời các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đến dự các cuộc họp của Ban vận động để hiểu về tôn chỉ, mục đích của Hội và chức năng nhiệm vụ của Ban vận động;
 • Xây dựng trang website và nội dung để cung cấp thông tin để vận động công dân, tổ chức có đủ điều kiện để đăng ký tham gia làm thành viên;
 • Mỗi thành viên của Ban vận động chịu trách nhiệm viết một bài đăng trên trang website của IDA;
 • Mỗi thành viên của Ban vận động chịu trách nhiệm vận động tối thiểu mười (10) công dân, tổ chức có đủ điều kiện để đăng ký tham gia làm thành viên;
 • Mỗi thành viên mời một cố vấn vào Ban cố vấn cho Hội;
 • Xây dựng các văn bản của Hội; Điều lệ, quy chế hoạt động …;
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức của Hội, định danh, phân công công việc chuẩn bị Đại hội;
 • Thực hiện tổ chức Đại hội bầu ra Ban lãnh đạo của Hội;

Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Ban vận động

 • Chịu trách nhiệm trước Ban vận động về kết quả triển khai thực hiện vận động công dân, tổ chức có đủ điều kiện để đăng ký tham gia làm thành viên;
 • Chỉ đạo, điều hành toàn diện các hoạt động của Ban vận động; bổ nhiệm, phân công, theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ của các thành viên, chuyên viên trong Ban;
 • Chủ trì các cuộc họp của Ban vận động; quyết định chương trình, kế hoạch, các giải pháp tổ chức nâng cao hiệu quả Cuộc vận động sau khi đã bàn bạc, thống nhất trong Ban;
 • Duyệt chi kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Ban vận động.

Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Trưởng ban “Thường trực Khu vực phía Nam”

 • Chịu trách nhiệm trước Ban vận động về kết quả triển khai thực hiện vận động đăng ký tham gia làm thành viên của Hội Khu vực phía Nam;
 • Chủ động và chịu trách nhiệm thực hiện cơ cấu tổ chức văn phòng làm việc, giao dịch Khu vực phía Nam;
 • Giúp đồng chí Trưởng ban điều hành các hoạt động, công việc của Ban và thay mặt Trưởng ban chủ trì các cuộc họp, hội nghị của Ban Khu vực phía Nam.
 • Tổ chức việc phối hợp giữa các thành viên trong Ban vận động; chỉ đạo việc phối hợp giữa các thành viên và chuyên viên giúp việc để triển khai nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác của Ban.

Điều 8. Trách nhiệm và quyền hạn của các phó trưởng Ban “Thường trực vùng miền Trung và miền Bắc ”

 • Đồng chí Phó Trưởng Ban miền Trung và miền Bắc giúp đồng chí Trưởng Ban vận động giám sát, theo dõi, đôn đốc thực hiện các hoạt động trên lĩnh vực thông tin, truyền thông, biên soạn tài liệu, hướng dẫn công tác truyền thông;
 • Đồng chí Phó Trưởng Ban vận động giúp đồng chí Trưởng Ban vận động các hoạt động; ….

Điều 9. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổng thư ký

 • Tham mưu cho trưởng Ban vận động chương trình làm việc của Ban; về quy trình, thủ tục thực hiện
 • Phối hợp với các thành viên xây dựng dự thảo các nội dung, chương trình làm việc, họp
 • Theo dõi đôn đốc các thành viên, chuyên viên thực hiện công việc của mình đã được phân công;
 • Là người phát ngôn của Ban vận động
 • Tổ chức các nghiệp vụ thư ký của Ban vận động

Điều 10. Trách nhiệm và quyền hạn của các Phó Tổng thư ký

 • Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, thư mời
 • Xây dựng và quản trị nội dung trang website và email của Ban vận động và IDA.

Điều 11. Bộ máy giúp việc

Trong thời gian tổ chức các công việc để thành lập IDA, Ban vận động sẽ thuê và bổ nhiệm bộ máy giúp việc để hỗ trợ cho Ban trong các công việc hành chính, tài chính và quản trị. Bộ máy giúp việc của Ban vận động sẽ bao gồm hai chức danh do Trưởng ban bổ nhiệm: (i) Kế toán tài vụ kiêm hành chính chung, và (ii) Trợ lý Ban vận động. Nhiệm vụ của hai chuyên viên này như sau:

1. Kế toán tài vụ và hành chính

 • Mở tài khoản ngân hàng, thực hiện thu, chi, thanh toán;
 • Báo cáo định kỳ về tài chính, kế toán hàng tháng;
 • Lễ tân, đón tiếp và quản trị hành chính chung cho các cuộc họp của Ban vận động.

2. Trợ lý ban vận động

 • Soạn thảo các văn bản trong điều hành công việc;
 • Tập hợp hồ sơ kết nạp thành viên;
 • Ghi nhận các biên bản họp;
 • Lưu trữ hồ sơ hành chính;
 • Gửi thông tin (qua email) tới các thành viên;
 • Làm việc với đơn vị tư vấn trong giai đoạn thành lập Hội tại Bộ Nội vụ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 12. Văn phòng giao dịch và con dấu

1. Văn phòng giao dịch
Trong thời gian vận động thành lập IDA, để tiết kiệm nguồn lực, văn phòng giao dịch của Ban vận động sẽ được đặt tại địa chỉ do một thành viên của Ban vận động tài trợ: Tầng 1, Tòa nhà CT2, Khu nhà ở cao tầng E4, Khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, quận Cầu giấy, TP Hà Nội.
2. Con dấu
Để đảm bảo tính chính danh và nghiêm túc của các văn bản do Ban vận động phát hành, Ban vận động được sử dụng con dấu tự đăng ký trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Con dấu của Ban vận động tự động hết hiệu lực khi Ban vận động giải thể. Con dấu được lưu giữ tại Văn phòng giao dịch của Ban vận động và người quản lý con dấu là Kế toán tài vụ kiêm hành chính theo sự chỉ đạo của Trưởng ban.
Mẫu dấu của Ban vận động có màu xanh và được thiết kế như hình bên dưới:

Chương III CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ

Điều 13. Chế độ làm việc của Ban vận động

 • Ban vận động làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, họp định kỳ hàng tháng để kiểm điểm tình hình và bàn các giải pháp triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến; khi cần thiết có thể họp đột xuất theo đề nghị Tổng thư ký. Tuỳ theo nội dung của từng cuộc họp có liên quan mời đầy đủ các thành viên và chuyên viên của Ban vận động dự họp để phối hợp thực hiện nhiệm vụ;
 • Chuyên viên Ban vận động thực hiện báo cáo định kỳ hàng tuần về hồ sơ thủ tục kết nạp thành viên và việc phối hợp với đơn vị tư vấn về trong quá trình đệ trình xin thành lập Hội tại Bộ Nội vụ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư; báo cáo đột xuất về tình hình và kết quả thực hiện công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách khi có yêu cầu của Trưởng, Phó Ban;
 • Các thành viên trong của Ban vận động và các chuyên viên giúp việc cho của Ban làm việc theo cơ chế kiêm nhiệm; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao (như: chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động, báo cáo… hoặc tham gia các hoạt động kiểm tra, các cuộc họp, hội nghị của của Ban).
 • Đối với các công việc phát sinh không nằm trong quyền hạn của Trưởng ban, Tổng thư ký và các Phó Trưởng ban, Phó Tổng thư ký, Trưởng ban sẽ lấy ý kiến đồng thuận của các thành viên Ban vận động. Quyết định sẽ được thông qua khi được trên 50% số thành viên tham gia biểu quyết (dự họp) tán thành.

Điều 14. Mối quan hệ công tác

 • Các thành viên trong Ban vận động chủ động tổ chức thực hiện Cuộc vận động đăng ký tham gia làm thành viên của Hội;
 • Với các mối quan hệ mời các cố vấn, các tổ chức, doanh nghiệp ….
 • Mối quan hệ phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan hữu quan

Chương IV ĐIỀU KIỆN VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 15. Bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban vận động

Các thành viên của Ban vận động hoạt động không hưởng thù lao và tự chi trả chi phí đi lại … của bản thân khi thực hiện công việc của Ban vận động;
Ban vận động có trách nhiệm chi trả các chi phí hoạt động của Ban:

 • Chi hỗ trợ cho chuyên viên giúp việc của Ban vận động;
 • Chi các chi phí hoạt động khác của văn phòng giao dịch của Ban vận động; chi phí thuê văn phòng, biển hiệu, website, tên miền, phần mềm, điện nước, máy tính, máy in, giấy, mực in …
 • Các chi phí khác theo theo nghị quyết của Ban vận động;

Điều 16. Kinh phí hoạt động

 • Hoạt động tài chính của Ban vận động đã, đang sử dụng tiền ứng trước, tiền ủng hộ, tài trợ của các thành viên Ban vận động, số tiền ứng trước của các thành viên của Ban và các nguồn ủng hộ (nếu có);
 • Tiền ứng trước của các thành viên hiện hữu của Ban sẽ được IDA hoàn trả khi có nguồn thu bù đắp;
 • Các thành viên hiện hữu của Ban vận động có ứng tiền cho hoạt động của Ban vận động sẽ được Hội miễn, giảm mức phí thành viên đóng góp cho IDA trong 2 đến 5 năm đầu tiên IDA hoạt động.

Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Điều khoản thi hành

 • Các thành viên và các chuyên viên của Ban vận động có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
 • Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề chưa phù hợp, còn vướng mắc, trong Ban vận động kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.